Månedsarkiv: marts 2014

Generalforsamling 11. marts 2014

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Danish Oracle User Group
tirsdag 11. marts 2014 kl. 14.30. Kom og fortæl bestyrelsen hvilke
emner, DOUG skal beskæftige sig med.

Efter generalforsamlingen bliver der en præsentation: “Technology
That Fits”. Man er velkommen til kun at deltage i dele af programmet.

Af hensyn til bestilling af forplejning, beder vi dig tilmelde dig på
tilmeld@doug.dk senest tirsdag 4. marts.

Generalforsamlingen afholdes hos Oracle, Metalbuen 66, Ballerup

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra formanden
3. Beretning(er) fra evt. udvalg/grupper
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Forslag fra bestyrelsen
– Det kommende års budget
– Fastlæggelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af revisorer
9. Eventuelt

Ad pkt 5:
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at kontingentet
fastholdes på nuværende niveau.

Ad pkt 6:
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.
Forslag kan sendes til tilmeld@doug.dk. Indkomne forslag vil
blive gjort tilgængelige på http://www.doug.dk/.

Ad pkt 7:
Efter vedtægterne træder bestyrelsen tilbage.
Følgende er villige til at modtage genvalg:
– Morten Egan
– Charlotte Hansen
– Ken Holmslykke
– Tove Horn
– Sten Vesterli
– Dimitri van de Ven

Mvh
Bestyrelsen