Vedtægter

VEDTÆGTER FOR

Danish Oracle User Group

§1. Navn og formål

Foreningens navn er Danish Oracle User Group (DOUG).

Foreningens formål er at fremme erfaringsudvekslingen mellem ORACLE-brugere gennem afholdelse af møder, intern distribution af medlemsliste samt andre aktiviteter af interesse.

§2. Medlemmer og ind-/udmeldelse

Personer med interesse for ORACLE-produkter kan optages som medlemmer. Medlemskabet af foreningen gælder for mindst 1 år ad gangen.

Ind- og udmeldelse af foreningen sker ved henvendelse til formanden. Medlemmer er selv ansvarlige for at ajourføre egne oplysninger på medlemsfortegnelsen.

Stk. 1. Såfremt et medlem ikke har vist aktivitet igennem minimum 10 måneder kan bestyrelsen bede medlemmet bekræfte, at vedkommende fortsat ønsker at være medlem.

Ved manglende bekræftelse slettes medlemskabet. Der skal gives minimum 1 måneds svartid.

Ved “aktivitet” forstås: Deltagelse i eller afmelding til et arrangement eller diskussioner.

§3. Foreningskontingent

Ved indmeldelse erlægges et kontingent, hvis størrelse vedtages af generalforsamlingen, og dette kan kun ændres af en ny generalforsamling.

§4. Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst tre og højst seks personer, hvoriblandt en vælges af bestyrelsen til formand. Medlemmer af bestyrelsen skal repræsentere mindst to forskellige firmaer/institutioner og skal beskæftige sig professionelt med Oracle.

Intet firma må have flertal i bestyrelsen.

De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år, men kan genvælges.

Bestyrelsen holder møde, så ofte formanden eller 2 af medlemmerne finder det ønskeligt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når mindst 2 medlemmer er tilstede og kan deltage i afstemningen.

Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, således at formandens stemme i tilfælde af stemmelighed er afgørende.

Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer.

§5. Generalforsamling.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der er åben for alle registrerede medlemmer.

Alle sager afgøres ved almindelig flertalsafstemning. Ved stemmelighed bortfalder vedkommende forslag.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar/marts, og indkaldes af formanden med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. Formanden sørger for, at indkomne forslag er medlemmerne i hænde senest to dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Beretning fra formanden
3. Beretning(er) fra evt. udvalg/grupper
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Forslag fra bestyrelsen
– Det kommende års budget
– Fastlæggelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af revisorer
9. Eventuelt

§6. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af medlemmerne kræver der. Indkaldelsen skal ske med mindst otte dages varsel.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 4 uger efter bestyrelsens modtagelse af begæringen.

Bestyrelsen fastlægger dagsorden for den ekstraordinær generalforsamling.

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes på samme måde som den ordinære generalforsamling.

§7. Regnskab og revision.

På enhver ordinær generalforsamling forelægges det af bestyrelsen og revisionen underskrevne årsregnskab.

På enhver ordinær generalforsamling vælges blandt foreningens medlemmer 2 revisorer.

§8. Vedtægtsændringer og opløsning.

Nærværende kan kun ændres på en generalforsamling med deltagelse af mindst 2/3 af foreningens medlemmer, og kun hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for.

Er det nævnte antal medlemmer ikke tilstede, men har forslaget opnået 2/3 tilslutning fra de fremmødte, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilket forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til fremmødet.

Ved forslag om opløsning af foreningen gælder foranstående regler, men kræver dog på alle punkter 3/4 i stedet for 2/3.

I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens formue overgå til et af bestyrelsen udpeget humanitært formål.

2 thoughts on “Vedtægter

  1. Taru Savunen

    Hi Sten
    Do you have separate invite for APEX tour? Greetings from Oracle !

    Regards Taru Savunen

    Svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.